Tid:         Torsdagen den 4 april kl. 19,00

Plats:       Sankt Olofs Kyrka, Jönköpingsgatan 23, Helsingborg

Dagordning:

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av stämmoordförande
 • 4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 • 5 Val av två justerare tillika rösträknare
 • 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • 7 Fastställande av röstlängd
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisorernas berättelse
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut om resultatdisposition
 • 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13 Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • 16 Val av valberedning
 • 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • 18 Stämmans avslutandeAnmäl ditt/ert deltagande senast 21 mars till info@ingegerd.com eller till Anne Winter via telefon 070-815 75 41. Ange önskemål om vegetarisk kost, allergier eller liknande.Med vänliga hälsningar

  Styrelsen

  Brf Ingegerd