Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 i bostadsrättsföreningen Ingegerd

Tid:         Torsdagen den 4 april kl. 19,00

Plats:       Sankt Olofs Kyrka, Jönköpingsgatan 23, Helsingborg

Dagordning:

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av stämmoordförande
 • 4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 • 5 Val av två justerare tillika rösträknare
 • 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • 7 Fastställande av röstlängd
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisorernas berättelse
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut om resultatdisposition
 • 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13 Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • 16 Val av valberedning
 • 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • 18 Stämmans avslutandeAnmäl ditt/ert deltagande senast 21 mars till info@ingegerd.com eller till Anne Winter via telefon 070-815 75 41. Ange önskemål om vegetarisk kost, allergier eller liknande.Med vänliga hälsningar

  Styrelsen

  Brf Ingegerd

Ingegerdsbladet

Nu finns Ingegerdsbladet 5 2018 äntligen publicerat på vår hemsida.

Påminner om att distribution av Ingegerdsbladet från 2019

Från och med 2019 kommer Ingegerdsbladet att:

–        sättas upp på anslagstavlan utanför soprummet

–        Läggas ut på www.ingegerd.com

–        Skickas ut via e-mail

För att vi ska kunna skicka ut bladet via e-mail behöver vi uppdaterade e-mailadresser till alla medlemmar. Blankett kommer skickas ut under januari månad i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

För medlemmar som inte använder e-mail kommer bladet även i fortsättningen att lämnas i brevlådorna. Ni anger då på blanketten att ni inte har e-mail samt er adress.

Ingegerdsbladet 5 2018

Hej

I samband med en säkerhetsuppdatering av programvaran till hemsidan har en ”bugg” dykt upp. Den medför att det i dagsläget inte går att ladda upp Ingegerdsbladet. Undertecknad inväntar åtgärd och kommer snarast därefter att publicera bladet på hemsidan. Men, för att samtliga ändå ska få ta del av innehållet i bladet delas det ikväll ut i era brevlådor samt sätts på anslagstavlan.

Hälsningar

Ann Dahlin