Bostadsrättsföreningen Ingegerd

Välkommen till oss!

Det gamla Husensjö #8

Bilden visar ”Tunne-Sjöbergs” upplag på Husensjö mosse. Huset till vänster har adress Åstorpsgatan 15 och den fjärde husgaveln från vänster (gult tegel) har adress Åstorpsgatan 13. ”Tunne-Sjöberg” samlade och rengjorde tunnor innan han sålde vidare dem.

Själva verksamheten med att rengöra tunnor utfördes nog inte på vårt område utan snarare någonstans i det nuvarande grönområdet.

Bilden är tagen 1971-02-06.
Källa Karin Florin och kommunens bilddatabas Carlotta.

Extra föreningstämma 28/1

Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Ingegerd i Helsingborg

När: Tisdagen den 28:e januari 2020 kl 19.00

Plats: Föreningslokalen

Anledning: Styrelsen förslår att göra ändringar i föreningens stadgar. Förslag på ändringar framgår av utdelat förslag. Även gällande stadgar har utdelats.

Ändringar av stadgar måste godkännas på två av varandra följande föreningsstämmor.

Anmälan: Senast den 24 januari

Anmälningssätt: Via mail info@ingegerd.com, SMS till 0768-500351 eller genom lapp i brevlådan i sopsorteringsrummet .

Anmälan behöver vi för att veta om vi kan vara i vår egen lokal där antalet besökare är begränsat till 30 personer.

Dagordning:

§1 Stämmans öppnande
§2 Val av stämmoordförande
§3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§4 Godkännande av dagordningen
§5 Val av två justerare tillika rösträknare
§6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
§9 Stämmans avslutande

Välkomna!

/Styrelsen

Sida 1 av 51

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén